Mellby Gård Jordbruk

JORDBRUK I STÄNDIG UTVECKLING

Mellby Gård Jordbruk bedriver storskaligt lant- och skogsbruk med huvudinriktning på gris- och nötdjursproduktion, skogsverksamhet och hästuppfödning. Efter flera år med fokus på om- och tillbyggnad samt renoveringar av befintliga byggnader samt nybyggnationer, inriktar sig verksamheten nu på tillväxt och utbyggnad.

”Konsumtionen av svenskt kött ökar, vilket är glädjande”, säger inspektor Petter Beckman som ansvarar för driften på Mellby Gård. ”Vi ser mycket positivt på framtiden vad gäller vår grisproduktion. Den svenska modellen för djurhållning, som innebär god djuromsorg och låg antibiotikaanvändning, är en viktig konkurrensfördel gentemot omvärlden. Det finns en fortsatt stor potential och därför ökar Mellby Gård grisproduktionen.”

Vädret satte en viss prägel på året, framför allt för verksamheten inom växtodling. Under sommaren och hösten 2017 var det ovanligt mycket regn, vilket försvårade skördearbetet.

”Inom skogsverksamheten har marknaden varit fortsatt stark, med hög efterfrågan på både massa och virke. Generellt sett är också lönsamheten bra. Vi har avverkat något mer än normalt, framför allt gäller det tall på grund av den förbättrade prisbilden.” säger Petter Beckman.

Mellby Gård tittar kontinuerligt på att utöka och förvärva mark. Det är en viktig del av tillväxtstrategin.

För att öka tillväxt och lönsamhet söker Mellby Gård nya sätt att öka efterfrågan på produkterna. Just nu ligger fokus på grisproduktionen.

”Vi har 15 tillsvidareanställda medarbetare som utför ett fantastiskt arbete”, säger Petter Beckman. ”Att hitta rätt medarbetare med rätt kompetens inom den gröna näringen är en utmaning och kraven ökar.”

Mellby Gård har även en omfattande hästverksamhet med avel och tävlingsverksamhet. Totalt har Mellby Gård cirka 100 hästar varav bland annat 25 avelsston samt avelshingsten Mellby Viking. Flera hästar finns utplacerade hos elittränare runt om i Sverige och utomlands.

”För några år sedan strukturerade vi om vår hästverksamhet med syfte att snabbare kunna bedöma vilka av hästarna som har bäst potential”, säger Jan-Olov Andersson, travtränare, Mellby Gård. ”Det har successivt gett allt bättre resultat och under 2018 har vi sett en betydlig ökning av vinstpremierna.”

– Petter Beckman, inspektor (till vänster)

– Jan-Olov Alfredsson, travtränare (till höger)

Mellby Gård Jordbruk ligger strax söder om Hässleholm, Skåne. Gården bedriver ett modernt storskaligt lantbruk med huvudinriktning på gris- och nötdjursproduktion, skogsverksamhet och hästuppfödning. Gården tillhör en av de största grisproducenterna i Skåne och föder upp cirka 17 000 slaktsvin per år. Total areal är drygt 4 000 hektar fördelat på cirka 80 procent skog, 15 procent åkermark och 5 procent betesmark. Markerna är viltrika och erbjuder jakt på älg, hjort, vildsvin och rådjur. Jakt bedrivs regelbundet under ledning av Andreas Molin.

Mellby Gård Jordbruk är ett systerbolag till Mellby Gård. Mellby Gårds representant i styrelsen: Rune Andersson, ordförande.

Börja skriva och tryck på Enter för att söka