EXCALIBUR/TRUDE

REDO FÖR EN NY RÄNTEMILJÖ

Fondbolaget Excalibur Asset Management erbjuder kapitalförvaltning på räntemarknaden till både institutioner och småsparare. Fonderna Excalibur och Trude har haft ett par tuffa år i den rådande lågräntemiljön men båda står redo med en förvaltningsmodell som kommer att ge positiv avkastning när ränteläget stiger.

De båda bolagen Excalibur Asset Management och Trude Asset Management är skilda juridiska enheter och ägs parallellt var för sig med röstmajoritet av Mellby Gård. I sina verksamheter arbetar dock de båda bolagen nära varandra och har liknande men kompletterande förvaltningsmodeller.

Av ett totalt förvaltat kapital på 3,5 miljarder kronor förvaltar Excalibur 2,5 miljarder och Trude 500 miljoner kronor. Resterande 500 Mkr förvaltas diskretionärt i en blandfond för kapitalförvaltningsbolaget Lancelot Asset Management.

Både Excalibur och Trude är verksamma på räntemarknaden, som jämfört med aktiemarknaden har en väsentligt lägre risk. Skillnaden mellan de båda fonderna är grovt förenklat att Excalibur investerar på obligationsmarknaden i värdepapper med hög kreditvärdighet som till exempel statsobligationer, medan Trude är en kredit-hedgefond som investerar i exempelvis företagsobligationer och derivatinstrument.

”Tillsammans erbjuder vi exponering mot hela räntemarknaden. Tack vare vårt mycket erfarna förvaltningsteam kan vi erbjuda förvaltning som inte ens de stora bankerna klarar av”, säger Thomas Pohjanen, som är VD på Excalibur Asset Management och en av grundarna.

De båda fonderna har en absolutavkastande förvaltningsmodell vilket innebär att det investerade kapitalet ska växa. Detta till skillnad mot många andra fonder som har relativ avkastning, alltså att deras mål är att slå ett index. En sådan förvaltning kan betraktas som framgångsrik även om det förvaltade kapitalet minskar i absoluta tal, så länge avkastningen varit högre än jämförelseindex.

”Under våra 16 år har Excalibur haft positiv absolut avkastning under alla år utom ett. Vi kan nämligen ta positioner som ger positiv avkastning även när tillgångsvärdena faller. Under finanskrisen 2008/2009 hade vi till exempel en avkastning på över 10 procent per år”, säger Thomas Pohjanen.

Under 2017/2018 stannade totalavkastningen på blygsamma 0,5 procent. Orsaken är den mycket aggressiva penningpolitik som drivits av västvärldens centralbanker med minusräntor och obligationsköp.

”Det här året har handlat om att bevara och försvara kapitalet. Realavkastningen på statsobligationer har varit negativ och centralbankernas interventioner på marknaden har tryckt ned volatiliteten så att det även varit svårt att finna mer kortsiktiga svängningar att ta positioner i”, fortsätter Thomas Pohjanen.

Det pressade läget på räntemarknaden har dessutom dämpat intresset för ränteinvesteringar. Kunder som pensionskassor och försäkringsbolag såväl som småsparare har valt aktiemarknaden där avkastningen varit högre, men också till väsentligt högre risk. Man kan säga att investerarna har tvingats ut på riskskalan.

Allt detta står dock inför en förändring. Den amerikanska centralbanken Federal Reserve har börjat höja styrräntan och minska sina stödköp av obligationer. Den svenska Riksbanken förväntas börja höja styrräntan inom det närmaste året. Även den europeiska centralbanken ECB väntas dra ned på stödköpen.

”Vi ser slutet på sviterna efter finanskraschen 2009. Arbetsmarknaden är stark, främst i USA, inflationen är nära målet på 2 procent både i USA och Sverige och centralbankerna är redo att börja normalisera penningpolitiken. Detta kommer att skapa större rörelser i marknaden och därmed ge oss bättre förutsättningar att höja avkastningen”, säger Thomas Pohjanen och Trudes VD Anders Nordborg fyller i:

”Exponeringen mot kreditobligationer på marknaden är sex gånger större nu än 2008. Det kommer att krävas skicklighet att agera på marknaden framöver, men vi ser stora möjligheter.”

Ett tillvaknande på räntemarknaden gör även att de båda fonderna ser fram emot ett kapitalinflöde från kunderna.

”Det kan gå väldigt fort när kunderna får upp intresset för vår typ av förvaltning. Vi ser fram emot åtminstone 1 miljard kronor i Trude och 5 miljarder i Excalibur”, säger Thomas Pohjanen.

Mellby Gårds intresse för Excalibur väcktes redan år 2000 då Thomas Pohjanen drog sin affärsplan för Rune Andersson som gillade vad han såg. Fondbolaget ägdes dock till en början delvis av Lancelot men 2006 köpte Mellby Gård dessa aktier och Rune Andersson tillträdde som ordförande. Trude startades 2015.

”Mellby Gård är en del av vårt DNA. Vi har varit affärspartners alltsedan den första affärsplanen skulle omsättas i verkligheten.

”Vi erbjuder kunderna en exponering mot hela räntemarknaden.

– Thomas Pohjanen, VD (till vänster)

– Anders Nordborg, VD (till höger)

Excalibur Asset Management och Trude Asset Management är två parallella fondbolag som ägs med röstmajoritet av Mellby Gård. Förvaltningen i Excalibur och Trude sker enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, AIFM. Excaliburs förvaltning startade 2001 och är främst inriktad på de institutionella räntemarknaderna i Europa och G7- området. Trude startades 2015 och är en kredithedgefond med global förvaltning baserad på avancerade kvantitativa modeller.

Excalibur är en del av Mellby Gård sedan 2008 och Trude sedan 2015. Mellby Gårds representanter i styrelsen: Rune Andersson, ordförande, och Johan Andersson.

Huvudkontor: Stockholm
Omsättning Excalibur 2017/2018: 44,6 MSEK
Omsättning Trude 2017/2018: 5 MSEK
Antal anställda: 9
Kapital under förvaltning: 3 500 MSEK
Antal fonder: 2 samt ett diskretionärt uppdrag

Börja skriva och tryck på Enter för att söka