Älvsbyhus

SER OM SITT HUS INFÖR UTMANANDE TIDER

Älvsbyhus är Sveriges ledande småhustillverkare. Bolaget har haft svarta siffror varje år sedan starten för 74 år sedan. Oron på den svenska bostadsmarknaden har dock påverkat negativt under året. VD Kent Johansson investerar i fabrikerna för att möta framtida utmaningar kring ytterligare skärpning av energikrav på småhus.

Grunden i Älvsbyhus affärsmodell är att kostnadseffektivt tillverka enfamiljshus av hög kvalitet till marknadens lägsta pris. Det åstadkoms genom en hög grad av prefabricering i produktionen. Idag har Älvsbyhus egna fabriker i Bjärnum i norra Skåne, Vålberg i Värmland, Kauhajoki i Finland samt i Älvsbyn där koncernen även har eget sågverk och betonggjuteri.

Koncernen har försäljning genom dotterbolag i Sverige, Finland och Norge med totalt ett 40-tal försäljningskontor. De tre marknaderna utvecklas på olika sätt beroende på den ekonomiska utvecklingen i respektive land, regelförändringar och inte minst kundernas olika preferenser. I Norge är marknaden stabil och har så varit över en längre tid.

”I Finland har marknaden varit utmanande ända sedan finanskrisen för tio år sedan. Ett importstopp från Ryssland förvärrade den finska situationen ännu mer. Men på senare tid har den finska marknaden visat prov på återhämtning och de finska hushållen börjar våga investera i sitt boende. Finska hushåll har traditionellt varit mycket försiktiga kring att ta lån, men här börjar vi se en förändring”, säger Kent Johansson.

I Sverige är trenden den motsatta. Efter tio års konjunkturuppgång med fallande räntor har bostadsmarknaden nått vad många kallat överhettning med tungt skuldsatta hushåll. Politiska åtgärder som amorteringskrav och skuldkvotstak har införts vilket på kort tid fått bostadsmarknaden att bromsa rejält.

”Det är en sanning med modifikation att marknaden tvärbromsat generellt. Den utvecklingen syns främst i bostadsrätter i storstäderna. Vi som säljer småhus och främst utanför storstäderna märker inte uppbromsningen i samma utsträckning. Vi säljer fortfarande många hus på många orter i Sverige”, säger Kent Johansson.

Inbromsningen på den svenska marknaden har emellertid inte gått Älvsbyhus spårlöst förbi. En husförsäljning som i Sverige 2017 blev cirka 600 hus prognostiseras för helåret 2018 till cirka 500 hus.

Parallellt med den svenska inbromsningen har Älvsbyhus tagit fram en helt ny generation husmodeller som kallas Framtidshusen. Utmärkande för dessa är att de har tjockare väggar och därmed har förbättrade energivärden som bedöms klara nya riktvärden som Boverket väntas besluta inom ett par år. Under året som gått har samtliga fabriker ställts om för produktion av den nya modellserien. Året som gått har inneburit en utfasning av de gamla modellerna och en infasning av de nya. Tillsammans med inbromsningen på marknaden har det inneburit en lägre omsättning och lönsamhet under 2017/2018 jämfört med året innan.

”När Framtidshusen togs fram ville vi skapa en nordisk husmodell som skulle fungera som en grundplatta för alla tre marknader, vilket innebar att Finland fick ett antal modeller utan bastu vilket visade sig vara felsatsat. Bastun utgör en viktig detalj i det finska boendet och vi har tagit fram två nya enplanshus för den finska marknaden som har bastu som standard. Vi ser också en liten ljusning i höst och siktar på bättre orderingång 2018/2019 än fjolåret”, säger Kent Johansson.

För att säkerställa en snabb och effektiv åtkomst av tomter att bygga på har Älvsbyhus under året startat ett markbolag som köper tomter i attraktiva lägen.

”I många kommuner prioriteras inte småhustomter när detaljplanerna läggs, eller så överlåter de småhusen helt till den öppna marknaden. Med ett eget markbolag skapar vi bättre förutsättningar för vår husförsäljning”, säger Kent Johansson.

Som ett Mellby Gård-företag får Älvsbyhus stöd genom styrelsearbetet där kunskap erbjuds inom finansiella frågor, valuta- och konjunkturresonemang samt ett brett kontaktnät. Kent Johansson är ett av tre syskon som idag äger hälften av företaget tillsammans med Mellby Gård.

”Vi som säljer småhus märker inte av inbromsningen på bostadsmarknaden på samma sätt.

– Kent Johansson, VD

Älvsbyhus grundades 1944 av Göran Johansson, farfar till dagens VD Kent Johansson. Det som till en början var en snickeriverksamhet övergick på 1960-talet till husproduktion. I dag är Älvsbyhus Sveriges största småhustillverkare och utvecklar, tillverkar och säljer färdigmonterade trähus av hög kvalitet till marknadens lägsta pris. Det möjliggörs av en kostnadseffektiv prefabricering av vitala delar samt att företaget står för hela bygget från grund till inflyttningsfärdigt hus. Ett eget sågverk gör koncernen självförsörjande på trävirke. Älvsbyhus har försäljning i Sverige, Finland och Norge genom ett fyrtiotal försäljningskontor.

Älvsbyhus är en del av Mellby Gård sedan 1995. Mellby Gårds representanter i styrelsen: Erik Andersson, ordförande, Johan Andersson och Anders Bülow.

Omsättning 2017/2018: 1 056 MSEK
Antal anställda: 30
Antal sålda hus 2017/2018: 810

Börja skriva och tryck på Enter för att söka