AcadeMedia

ENTREPRENÖRSKAP DRIVER KVALITET I SKOLAN

AcadeMedia är norra Europas största utbildningsföretag och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Mellby Gård utökade under året sitt ägande till 21 procent av aktierna. VD Marcus Strömberg ser entreprenörskapet som en viktig drivkraft för kvalitet och kreativitet, och han förväntar sig fortsatt expansion.

AcadeMedia driver 285 förskolor i Sverige, Norge och Tyskland och 216 grundskolor och gymnasier i Sverige. Till det kommer vuxenutbildning på cirka 150 platser i Sverige. Totalt omfattar verksamheten drygt 76 000 skolelever och föreskolebarn, samt 100 000 årliga deltagare i vuxenutbildningen.

”Den valfrihetsreform som infördes i Sverige i början av 1990-talet är helt unik. Den betyder att alla kan välja skola oavsett hur stor den egna plånboken är. Alla kan välja det som passar just dem eftersom vi har många olika utförare inom ett och samma system, skolpengssystemet. Föräldrar väljer för- och grundskolor i rätt läge, gymnasieungdomar väljer gymnasium utifrån sina framtidsdrömmar. AcadeMedias tillväxt beror på att många väljer våra skolor, och för att de ska välja oss måste vi ha hög kvalitet”, säger Marcus Strömberg.

I Sverige kulminerade debatten om vinster i välfärden under året när riksdagen tog ställning mot regeringens förslag att sätta ett tak för hur stor vinst ett offentligfinansierat privat skol- eller omsorgsföretag får göra. Debatten är dock troligen inte över för det. Mellby Gårds representant i AcadeMedia, styrelseordförande Anders Bülow, anser att debatten även fortsatt måste tas på allvar.

”Mellby Gårds utgångpunkt är att en utbildningsanordnare i den här storleken har ett mycket stort samhällsansvar. AcadeMedia måste bidra till att göra skolan bättre. Om vi misslyckas med det har bolaget inget existensberättigande och kommer heller inte att göra någon vinst. Men om vi ska lyckas förbättra Sveriges skolor måste debatten handla om kvalitet snarare än vinst”, säger han.

En viktig fråga för många som engagerat sig i debatten, om den svenska välfärden i allmänhet och skolan i synnerhet, är vilka krav som ska ställas på ägare av företag i välfärdssektorn. Både Marcus Strömberg och Anders Bülow ser stora fördelar med AcadeMedias nuvarande ägarbild.

”Bolaget är börsnoterat vilket skapar transparens. Dessutom är huvudägaren Mellby Gård långsiktig och utan exithorisont. Det skapar stabilitet och trovärdighet”, säger Anders Bülow.

De pekar båda på att AcadeMedia hittills aldrig gjort någon utdelning till ägarna. Hela resultatet efter skatt, som för 2017/2018 var 430 miljoner kronor, återinvesteras i verksamheten.

Året som gått har visat en positiv utveckling. AcadeMedia har vuxit både genom att starta 15 nya förskolor i Sverige, Tyskland och Norge, och sju nya gymnasieskolor i Sverige. Därutöver har 51 gymnasier och förskolor kommit in via förvärv. Inom vuxensegmentet har antalet elever inom SFI, svenska för invandrare, ökat inte minst på grund av den stora flyktingvåg som kom 2015.

”Inom förskolan växer vi i Norge och har etablerat oss framgångsrikt i Tyskland. Den nordiska förskolemodellen, där vi kombinerar omsorg med lärande, är en förebild internationellt och jag ser en fortsatt organisk tillväxt framöver. Vi utesluter inte etableringar i ytterligare länder”, säger Marcus Strömberg.

Inom grundskolan och gymnasiet kommer antalet elever att öka på grund av den demografiska utvecklingen. Hur stor andel av dessa barn och ungdomar som väljer någon av AcadeMedias skolor kommer bland annat att bero på hur hög kvalitet skolorna har. En annan viktig faktor är tydlighet i erbjudandet.

”Vi behöver bli bättre på att visa vad våra olika skolor och varumärken erbjuder. En blivande gymnasist ska kunna göra ett välinformerat val, och då måste vi kunna visa vad som särskiljer våra olika skolor”, säger Marcus Strömberg.

En utmaning för alla inom utbildningssektorn är den ökande bristen på legitimerade och behöriga lärare. I kombination med en politisk vilja att höja läraryrkets attraktivitet är detta på väg att driva upp lönerna

”Ökande lärarlöner är i grunden av godo, men det tar tid innan aktörer som vi kompenseras för detta via skolpengen. Det bidrar till att vi den närmaste tiden i första hand måste säkra kvaliteten i vårt erbjudande och i andra hand expandera ytterligare inom grundskola och gymnasium”, säger Anders Bülow.

Inom vuxenutbildningen blev året en omställningsperiod på grund av att flera stora kontrakt löpte ut medan nya kontrakt kommer att fasas in under nästa år. Dotterbolaget Hermods sfiutbildning i Malmö drabbades av att anställda chefer lämnade felaktiga uppgifter om vilka lärare som arbetade på enheten till Malmö stad.

– Marcus Strömberg, VD

AcadeMedia är norra Europas största fristående utbildningsaktör med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland.

Koncernens skolor har olika varumärken och dessa drivs som dotterbolag. Bland dessa finns till exempel Pysslingen, Vittra, ProCivitas, Rytmus, NTI-gymnasiet och Eductus.

AcadeMedia är ett intressebolag i Mellby Gårds portfölj sedan 2017. Mellby Gårds representanter i styrelsen: Anders Bülow, ordförande, och Johan Andersson.

Huvudkontor: Stockholm
Omsättning 2017/2018: 10 810 MSEK
Antal anställda: 16 286
Antal elever: 176 000
Antal enheter: 501

Börja skriva och tryck på Enter för att söka